Brev 32

32. Händelser i Blekinge 1870

 

 

 

Hämtar i detta brev två händelser från 1870 ur krönikan ”Svensk baptism genom 100 år”, utgiven 1948. Först ett citat från ”Wecko-Posten”, och sedan vad pastor Sven Eklund i maj skriver i tidningen ”Evangelisten”:


Wecko-Posten

”En baptist, Olof Bergström, från norra Hälsingland talade förliden vinter för ett stort tillopp av åhörare i Karlshamn. Han blev av kyrkorådet förbjuden att vidare uppträda i staden, men fortfor likväl att på åhörarnas enträgna uppmaningar hålla andliga föredrag; blev bötfälld till 100 riksdaler böter, beredde sig vid bristande tillgång att avtjäna böterna med fängelse med befriades härifrån genom ett sammanskott av det ådömda beloppet av åhörarna.


Men kyrkorådet stod fast. Han blev andra gången fälld, naturligtvis för förnyad förseelse till 200 riksdaler böter. Häröver anfördes besvär, men hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde Karlshamns rådhusrätts dom.”


Evangelisten

”I en tid av nära tvenne år, som jag verkat i denna provins, har Herren förunnat mig att se så mycket av hans verk, som jag nu icke kan beskriva….


Jämte några andra syskon besökte jag (lördagen den 26 april) Torsås socken för att övervara en skolexamen med 36 barn. På aftonen hade vi offentlig sammankomst, varefter några glada och lyckliga själar avlade bekännelse av sin tro på Jesus för att låta sig begravas med honom uti dopet. Följande dag hade vi tvenne offentliga sammankomster, varjämte de lediga stunderna upptogs med att höra bekännelser av sådan, som önskade ikläda sig Herren Kristus genom dopet. Till sist gingo vi ner till en närbelägen å, där jag på en gång hade glädjen döpa 20 lyckliga och glada bröder och systrar. Sedan firade vi med varandra Jesu döds åminnelse.


Jag hade att berätta än mera, som kunde glädja dem, som älska sanningen, men utrymmet tillåter det ej. Dock får jag nämna, att under tiden ifrån den 11 april till den 4 maj har jag haft glädjen att nedsänka i dopets grav 62 bröder och systrar. Bedjen, bröder och systrar, till Gud för dem!”


Er broder i den kristna tron


Sigvard Svärd