Brev 22

22. Dop i Blekinge 1870

Baptisternas första tidning i Sverige utkom 1856 med namnet ”Evangelisten”. Från den tidningen, maj 1870, kommer här i citat en mindre artikel signerad predikanten Sven Eklund under rubriken ”Stora dopförrättningar i Blekinge”:


”Under den tid av tvenne år, som jag verkat i provins, har Herren förunnat mig att se mycket av hans verk, som jag nu icke kan beskriva. Jag vill blott säga, att behoven av större arbetskrafter ha ökats varje dag, samt att mina gåvor och min förmåga varit alltför ringa till att uppfylla dessa behov. Jag hade önskat och även en tid hoppats att få någon mera broder till hjälp, men då det förliden höst visade sig att i detta hänseende ingenting var att hoppas, fattade jag åter nytt mod och begynte anstränga mig till det yttersta, dels genom gående och dels genom talande, tills mina kroppskrafter voro uttömda. Till följd av försvagad hälsa kunde jag nu på över fyra månader icke mycket uträtta.


Detta fortfor till slutet av mars månad, då jag begynte återvinna mina krafter, så att jag kunde predika utan allt för mycket lidande. Mycket folk samlades för att höra ordet, och jag fick se till min stora glädje, att Gud icke hade varit stilla, fastän jag hade varit svag till hälsan, utan att många syndare hade blivit uppväckta och många kommit till frid.


Jämte några andra syskon besökte jag (lördagen den 26 april) Torås socken för att övervara en skolexamen med 36 barn. På aftonen hade vi offentlig sammankomst, varefter några glada lyckliga själar avlade bekännelse av sin tro på Jesus för att låta sig begravas med honom uti dopet. Följande dag hade vi tvenne offentliga sammankomster, varjämte de lediga stunderna upptogs med att höra bekännelser av sådana som önskade ikläda sig Herren Kristus genom dopet. Till sist gingo vi ner till en närbelägen å, där jag på en gång hade glädje att döpa 20 lyckliga och glada bröder och systrar. Sedan firade vi med varandra Jesu dös åminnelse.


Jag hade att berätta än mera, som kunde glädja dem, som älska sanningen, men utrymmet tillåter det ej. Dock får jag nämna, att under tiden ifrån den 11 april till den 4 maj har jag haft glädjen att nedsänka i dopets grav 62 bröder och systrar. Bedjen, bröder och systrar, till Gud för dem! Bedjen även om fortfarande framgång för Guds verk i Blekinge!”


Ovanstående är hämtat ur krönikan i ord och bild från 1948: ”Svensk baptism genom 100 år”.


Er broder i Jesus Kristus


Sigvard Svärd