Brev 73

73. Väckelselitteraturens betydelse,  del 2


Fortsätter i detta brev att citera från Ulf Sundblads bok ”Från postilla till pocket” (se brev 72), som är en dokumentation av Sundblads ingående och utomordentliga forskning av den kristna troendelitteraturen från cirka 1830 till 1980. Boken som är utgiven 1992 är en analys av 150 års utveckling, där baptist- och pingstväckelse hörde till ett av resultaten. 


Kolportörernas verk kan knappast överskattas. På sidan 19 i boken heter det: ”Kolportörerna kom till gårdarna med kortfattad, lättläst litteratur, med traktater. Inte läste man på svenska gårdar vare sig Rydberg eller Strindberg på den tiden, men överallt fanns väckelseskrifterna. Därigenom utförde kolportörerna en enorm kulturell insats förutom att de lade grunden för folkväckelsen.”


Citat från boken (sidorna 71-72) om världsevangelister kommer här: ”Under 1860- och 1870-talen började Sverige nås av världens stora baptistiska väckelsepredikanter. Framgångsrika predikanter gav sig ut på världsturnéer, och deras predikosamlingar och andra böcker av och om dem spreds ymnigt.


Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, tillhörde seklets mest framstående predikanter. Länge ledde han en baptistförsamling i London och förmådde samla väldiga skaror kring sin predikstol. Hans predikningar publicerades i stora samlingsvolymer och blev till föredömestexter för flera generationers unga världsevangelister. Valda predikningar och Mina predikningar består av flera digra volymer. Mycket spridd blev en bok med försvenskad titel, Janne Åkermans taflor ur lifvet. Det finns ett flertal biografier om Spurgeon. Hans inflytande har inte upphört. På en tågresa 1990 blev jag nyfiken på den flicka som satt bredvid mig djupt försjunken i en liten bok. Jag sneglade på den och upptäckte att den unga satt och läste en andaktsbok av C H Spurgeon.


Dwight L Moody, 1837-1899, och Ira Sankey, 1840-1908, höll stora väckelsekampanjer tillsammans. Moodys predikningar och föredrag och Sankeys sånger gavs ut i stora upplagor i Sverige av främst de baptistiska bokförlagen och särskilt under 1870-talet. 1900 utkom Moodys Berättelser, anekdoter och taflor ur lifvet. Flera av hans böcker har återutgivits flera gånger liksom en del biografier om honom.


En av Moodys medhjälpare i Chicago kom själv att bli en mycket läst skribent också i vårt land, doktor Reuben Archer Torrey. Särskilt kom boken Kristi återkomst och flera böcker om Den helige Ande att få stor betydelse inför den ankommande pingstväckelsen. Torreys böcker har kommit ut på många förlag och fortsätter att ges ut i nya upplagor ännu. In i vår tid studerar många väckelsekristna själavinnandets konst i böcker som Huru skola vi föra människor till Kristus? och Arbete för Kristus.


Runt sekelskiftet blev Frederick B Meyer, 1874-1929, det stora namnet bland världsevangelisterna. Han var baptistpredikant i London. 1900 besökte han Södertälje, och under de närmaste åren före och efter sverigeresan spreds ett tiotal av hans böcker i landet. Han skrev flera böcker med inriktning på ungdomsfrågor, t ex Kärlek, förlofning och äktenskap. Efter hans bortgång utgavs en utförlig biografi över honom, och hans böcker har då och då dykt upp igen på de kristna förlagen.


En pressbyteriansk präst i New York, Thomas de Witt Talmage, 1832-1922, tillhörde de mest publikdragande väckelsepredikanterna i början av 1900-talet. Han besökte flera gånger Europa och hade kampanjer i bl a Sverige. I samband med dessa gavs hans böcker ut på svenska, ett antal 1890 och ytterligare några 1906-1909. I boken Se, han kommer, samlades dessa och andra internationellt kända predikanters tankar om Kristi återkomst. I början av 1920-talet publicerades också på svenska Andliga väckelser, ett stort bokverk av Charles Finney, 1792-1875.”


I nästa brev är innehållet citat ur Ulf Sundblads bok om Pingstväckelsens litteratur.


Jesu underbara frid!


Sigvard Svärd